Polska zaufana lista (lista TSL)

xml.png Plik: Polska Zaufana Lista w formacie XML

xml.png Plik: Skrót Polskiej Zaufanej Listy

„Niniejsza lista jest zaufaną listą zawierającą informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania, którzy są objęci nadzorem w Polsce, wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich kwalifikowanych usług zaufania, zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Transgraniczne stosowanie podpisów elektronicznych zostało ułatwione poprzez decyzję Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r., w której nałożono na państwa członkowskie obowiązek tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list zawierających informacje dotyczące nadzorowanych / akredytowanych przez państwa członkowskie podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne i powszechnie wystawiających kwalifikowane certyfikaty zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Niniejsza zaufana lista jest kontynuacją zaufanej listy ustanowionej decyzją 2009/767/WE”.

Zaufane listy są podstawowym elementem procesu budowania zaufania wśród operatorów rynku elektronicznego, ponieważ umożliwiają użytkownikom ustalenie statusu kwalifikowanego i historii statusu dostawców usług zaufania oraz ich usług. Zaufane listy państw członkowskich zawierają co najmniej informacje określone w art. 1 i 2 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505.

Państwa członkowskie mogą zamieszczać na zaufanych listach informacje dotyczące niekwalifikowanych dostawców usług zaufania wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich niekwalifikowanych usług zaufania. Wyraźnie wskazuje się, że dostawcy ci nie są kwalifikowani zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/2014.

Państwa członkowskie mogą zamieszczać na zaufanych listach informacje dotyczące określonych na szczeblu krajowym usług zaufania innego rodzaju niż te określone w art. 3 ust. 16 rozporządzenia (UE) nr 910/2014. Wyraźnie wskazuje się, że usługi te nie są kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/2014;

xml.png Plik: "Lista list" w formacie XML