Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2005

Komunikat z dnia 4 października 2005r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przekazanymi w piśmie DO-IO-JM-0420-1/05 z dnia 17 sierpnia 2005r., od dnia 5 października 2005r. lista ARL będzie dostępna wyłącznie pod adresem

http://www.nccert.pl/arl/nccert.crl


Komunikat z dnia 12 września 2005 r.

W związku z powierzeniem Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki i Pracy, w dniu 27 lipca 2005 r., prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Narodowe Centrum Certyfikacji, działając na podstawie pkt 3.4.2 oraz pkt 9.1.2 dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 1.0", uprzejmie informuje, że:

 • Od dnia 1 października 2005r. rozpocznie prowadzenie rejestru podmiotów kwalifikowanych.
 • Opracowano wersję 1.1 dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji", uwzględniającą zapisy dotyczące prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Planuje się, że dokument ten będzie obowiązywał od dnia 1 października 2005r.. Wykaz proponowanych zmian zamieszczono poniżej.
 • Okres zgłaszania ewentualnych uwag i poprawek wynosi 5 dni, tj. do 16 września 2005 r.

Wykaz proponowanych zmian w dokumencie: "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 1.0".

 1. Zmiana numeru wersji dokumentu, wprowadzenie metryki dokumentu.
 2. W rozdziale 2.1, do listy zadań realizowanych przez NCC dodaje się punkt 5, w następującym brzmieniu: " 5. Prowadzi rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podpisie elektronicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru (Dz. U. Nr 128, poz. 1099) 1." Przypis 1 - od dnia 1 października 2005r.
 3. W rozdziale 3.1.4, dodaje się punkt 3, w następującym brzmieniu: " 3. Rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.".
 4. W rozdziale 3.6.1, po punkcie 4 dodaje się punkt 5: "5. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;". Dotychczasowe punkty 5, 6, 7 otrzymują numerację odpowiednio: 6, 7, 8.
 5. W rozdziale 3.6.2, po punkcie 4 dodaje się punkt 5: "5.Aktualny rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, modyfikowany każdorazowo, niezwłocznie po otrzymaniu polecenia dokonania (usunięcia) wpisu do (z) rejestru od ministra właściwego do spraw gospodarki;". Dotychczasowe punkty 5, 6 otrzymują numerację odpowiednio: 6, 7.
 6. W rozdziale 3.6.4, po punkcie 4 dodaje się punkt 5: "5. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;". Dotychczasowe punkty 5, 6 otrzymują numerację odpowiednio: 6, 7.
 7. W rozdziale 3.8.2, po punkcie 4 dodaje się punkt 5: "5. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;". Dotychczasowe punkty 5, 6, 7 otrzymują numerację odpowiednio: 6, 7, 8.
 8. W rozdziale 3.9, po punkcie 3 dodaje się punkt 4: "4. Rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;". Dotychczasowe punkty 4, 5 otrzymują numerację odpowiednio: 5, 6.
 9. W rozdziale 5.6.1, po punkcie 3 dodaje się punkt 4: "4. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;". Dotychczasowe punkty 4, 5, 6, 7, 8, 9 otrzymują numerację odpowiednio: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 10. W rozdziale 9.2 tekst: "punkcie 2.6.1" zamienia się na: "definicji Repozytorium".

Komunikat z dnia 22 sierpnia 2005 r.

W związku z uzyskaniem w dniu 27 lipca 2005 r., przez Narodowy Bank Polski, upoważnienia Ministra Gospodarki i Pracy, Narodowy Bank Polski informuje, że:

 • od dnia 22 sierpnia 2005 r. Narodowy Bank Polski rozpocznie pełnienie funkcji nadrzędnego urzędu certyfikacji w polskiej infrastrukturze klucza publicznego, tzn. uruchomi Narodowe Centrum Certyfikacji,
 • od dnia 1 października 2005 r. Narodowy Bank Polski rozpocznie prowadzenie rejestru podmiotów kwalifikowanych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przekazanym do Narodowego Banku Polskiego w piśmie DPB-V-5332-7-MF/05 z dnia 3 marca 2005 r., przejęcie zadań nadrzędnego urzędu certyfikacji z CENTRAST S.A. do Narodowego Banku Polskiego odbędzie się bez przeprowadzania certyfikacji wzajemnej. Poniżej wskazane są najistotniejsze elementy, które uległy zmianie, w stosunku do dotychczas funkcjonujących rozwiązań w CENTRAST S.A..

 1. Od dnia 22 sierpnia 2005 r. będzie miała zastosowanie polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji (NCC). Dokument o nazwie "POLITYKA CERTYFIKACJI NARODOWEGO CENTRUM CERTYFIKACJI", stanowiący równocześnie politykę certyfikacji i regulamin certyfikacji NCC, będzie publikowany pod adresem http://www.nccert.pl, podobnie jak pozostałe informacje dotyczące NCC.
 2. Dane kontaktowe NCC umożliwiające uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących usług i działalności NCC, są następujące:
  Narodowy Bank Polski
  Departament Ochrony
  Narodowe Centrum Certyfikacji
  ul. Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa
  Polska
  tel.: (+48 22) 653 13 18
  fax: (+48 22) 653 11 74, 826 55 86
  http://www.nccert.pl
  e-mail: nccert@nccert.pl
 3. Publikacja list ARL będzie się odbywać z wykorzystaniem usługi WWW, pod adresem http://www.nccert.pl. Publikacja list ARL będzie się odbywać raz dziennie (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy) oraz każdorazowo, niezwłocznie po unieważnieniu zaświadczenia certyfikacyjnego - nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania przez NCC, od Ministra Gospodarki i Pracy, polecenia publikacji informacji o unieważnieniu zaświadczenia certyfikacyjnego Subskrybenta. Na wypadek zaistnienia konieczności wykonania w/w działań w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, opracowane są procedury awaryjne, uzgodnione z Ministrem Gospodarki i Pracy

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania