KARTA REJESTRU KWALIFIKOWANYCH PODMIOTÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI CERTYFIKACYJNE

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.

Nr wpisu:

8(ósmy)

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
2.

Imię inazwisko:

- -

nie dotyczy

3.

Firma (nazwa):

MOBICERT Sp. z o.o.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
4.

Dane adresowe:

31-503 Kraków, ul. Lubicz 27


31-027 Kraków, ul.Mikołajska 11 lok. 11


30-319 Kraków, ul.Rynek Dębnicki 6/1


30-319 Kraków, Al. 3 Maja 9

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


09 października 2009r.,godz.15:30:00


02 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


25 października 2012r.,godz.12:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

5.

Numer KRS:

0000315031

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
6.

Oznaczenie sądu prowadzącego rejestr przedsiębiorców właściwy dla podmiotu:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
7.

Sposób reprezentacji:

Prezes Zarządu działający samodzielnie


Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


02 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00

nieaktualne

8.

Imiona inazwiska osób reprezentujących podmiot:

Maciej Jakub Nalewajko- Prezes Zarządu


Krzysztof Czaplicki - Prezes Zarządu


Jacek Mirosław Bzdurski - Prezes Zarządu


Jerzy Szydłowski - Prezes Zarządu


Piotr Majchrzak - Prezes Zarządu


Hanna Staszak - Prokurent


Piotr Aleksander Juźków - Prokurent


Piotr Zygmunt Buchcik - Prezes Zarządu

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00


16 lutego 2012 r.,godz. 11:30:00


02 kwietnia 2010 r.,godz. 10:30:00


16 lutego 2012 r.,godz. 11:30:00


16 lutego 2012 r.,godz. 11:30:00


08 maja 2012 r.,godz. 14:00:00


04 września 2012 r.,godz. 12:45:00


25 października 2012r.,godz.12:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

9.

Nazwa polityki certyfikacji:

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów - wersja 1.0

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
10.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
11.

Wskazanie terminu ważnosci wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych:

Od 09 października 2009r.,godz. 12:59:20

do 14 grudnia 2013r., godz. 01:59:59


Od 31 stycznia 2013 r.,godz. 15:57:57

do 01 lutego 2018 r., godz. 00:59:59

09 października 2009r.,godz.15:30:0001 lutego 2013 r.,godz.12:00:00

-
12.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

TU Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

09 października 2009r.,godz.15:30:00

-
13.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 18 września 2009 r. do 17 września 2010 r.


od 18 września 2010 r. do 17 września 2011 r.


od 18 września 2011 r. do 17 września 2012 r.


od 18 września 2012 r. do 17 września 2013 r.


od 18 września 2013 r. do 17 września 2014 r.

09 października 2009r.,godz.15:30:00


13 października 2010r.,godz.14:00:00


28 października 2011r.,godz.12:00:00


28 września 2012r.,godz.11:00:00


08 października 2013r.,godz.09:30:00

-
14.

Suma ubezpieczenia:

250.000,00 EUR na jedno zdarzenie i 1.000.000,00 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

09 października 2009r.,godz.15:30:00

-
15.

Informacje o warunkach umowy ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia regulują:

1. Ustawa zdnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne.

09 października 2009r.,godz.15:30:00

-
16.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
17.

Informacja o likwidacji podmiotu wraz z datą:

- - -
18.

Informacja o upadłości podmiotu wraz z datą:

- - -
19.

Czas wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 13 listopada 2013 r. na podstawie decycji Ministra Gospodarki znak: DHU-1-4332-93/13 z dnia 12 listopada 2013

13 listopada 2013r.,godz.16:40:00

-

cert.gif Plik: Mobicert.crt (unieważnione)

cert.gif Plik: Mobicert_2013.crt (unieważnione)